Jul 192009
 

       有时候不期然碰到好歌,一听倾心,却不知其名。它们象一缕缕芳魂,不留踪迹,却缠绕心间,让我苦苦追寻。       2002年的一个早晨,在Indianapolis的公寓里,我的收音机按时自动播放起NPR(National Public Radio)的节目。我尚在半梦半

[Read more...]